• ān
 • 上下结构
 • 6
 • 侒,𠕷,𡚴
 • 捺捺折折撇横
 • 6

字的基本解释

基本字义


ān ㄢˉ

 1. 平静,稳定:~定。~心。~宁。~稳。~闲。~身立命。~邦定国。
 2. 使平静,使安定(多指心情):~民。~慰。~抚。
 3. 对生活工作等感觉满足合适:心~。~之若素(遇到不顺利情况或反常现象像平常一样对待,毫不在意)。
 4. 没有危险,不受威协:平~。转危为~。
 5. 装设:~置。~家立业。
 6. 存着,怀着(某种念头,多指不好的):他~的什么心?
 7. 疑问词,哪里:~能如此?
 8. 姓。

字的详细解释

详细字义


ān

〈形〉

(1) (会意。从“女”“宀”下,表示无危险。本义:安定;安全;安稳)

(2) 同本义

安,定也。——《尔雅》

共给之为安。——《庄子·天地》

好和不争曰安。——《周书·谥法》

心皆安下切上。——《仪礼·少牢礼》

是故君子安而不忘危。——《易·系辞下》

居安思危。——《左传·襄公十一年》

风雨不动安如山。——杜甫《茅屋为秋风所破歌》

然后得一夕安寝。——宋· 苏洵《六国论》

谢庄遂安。—— 清· 徐珂《清稗类钞·战事类》

(3) 又如:安睡;安寝;安抵(平安地抵达);心神不安;坐立不安;安枕(安安稳稳地睡觉);安帖(安定;平静;妥帖);安席(安稳地坐着;安静入睡)

(4) 安逸,安乐

予出官二年,恬然自安。——唐· 白居易《琵琶行(并序)》

君子食无求饱,居无求安。——《论语·学而》。

(5) 又如:安佚(安闲舒适);安堵(安居,不受骚扰);安坦(安心舒坦)

(6) 安详,从容不迫 。如:安童(僮仆,小厮);安娴(安详文雅);安谛(安详审慎);安矜(安祥稳重);安俟(安心等待);安宜(稳重)

(7) 安宁

毅良久稍安。—— 唐· 李朝威《柳毅传》

(8) 又如:安生(安宁);安豫(安宁快乐);安淳(安宁淳朴);安休

(9) 缓慢

安步以当车。——《战国策·齐策四》。

(10) 又如:安步(缓步徐行);安行

词性变化

ān

〈动〉

(1) 使安定

与魏质以安其心。——《韩非子·存韩》

可以为富安天下。——汉· 贾谊《论积贮疏》

安身立命。——明· 李渔《闲情偶寄·种植部》

(2) 又如:安神(使心神安定);安国(安邦定国;安定的邦国);安民(安定人民生活);安邦(安定国家);安内(安定内部)

(3) 安抚,安顿抚慰

若备与彼协心,上下齐同,则宜抚安。—— 司马光《资治通鉴》

(4) 又如:安存(安抚存恤);安恤(安抚体恤);定人(安抚人民);安辑(安抚)

(5) 安排;安置

离山十里有王平安营。——《三国演义》

(6) 又如:安席(入座敬酒);安座(安席)

(7) 安心。习惯、满足于

始而惭焉,久而安焉。——清· 黄宗羲《原君》

郊境之内,民不安业。——《三国志·司马郎传》。

(8) 又如:安于现状;安业(安于本业);安命(顺从命运安排)

(9) 安装

今水大而急,不得安柱。——诸葛亮《与兄瑾言赵云烧赤崖阁书》

(10) 又如:安电灯;安刀把儿

(11) 存着…心,怀有 。如:黄鼠狼给鸡拜年,没安好心

ān

〈副〉

表示疑问,相当于“岂”“怎么”

尔安敢轻吾射。——宋· 欧阳修《归田录》

安与项伯有故。——《史记·项羽本纪》

ān

〈名〉

(1) “安培”的简称

(2) 用于外国语的音译。如:安琪儿;安拉;安第斯山

(3)

ān

〈代〉

(1) 谁;何;什么

安忠?忠王。安信?信赏。安敢?敢去不善。——《孙膑兵法·纂卒》

皮之不存,毛将安附?——《左传·僖公十四年》

吾谷为难,安始而可?——《国语·晋语》

(2) 哪里,何处

沛公安在?——《汉书·高帝纪》

安在公子能急人之困。(即“公子能急人之困安在”。)——《史记·魏公子列传》

常用词组


安安心心、安邦定国、安步当车、安瓿、安插、安厝、安定、安定、安定团结、安顿、安放、安分、安分守己、安抚、安好、安家、安家费、安家落户、安检、安静、安居、安居乐业、安康、安乐、安乐死、安乐椅、安乐窝、安理会、安陵君、安谧、安眠药、安民告示、安宁、安排、安排、安培、安贫乐道、安琪儿、安寝、安全、安全玻璃、安全岛、安全帽、安全门、安然、安然无恙、安如磐石、安如泰山、安设、安身、安身立命、安适、安泰、安土重迁、安妥、安危、安慰、安稳、安息、安釐王、安闲、安详、安心、安逸、安营扎寨、安葬、安之若素、安置、安装

字的《康熙字典》

【唐韻】【集韻】【韻會】【正韻】𠀤於寒切,案平聲。【說文】靜也,从女,在宀下。【廣韻】徐也,止也。【書·堯典】欽明文思安安。【註】安安,自然性之也。【益稷】安汝止。【註】謂止於至善也。

又寧也,定也。【書·臯陶謨】在知人,在安民。【齊語】其心安焉,不見異物而遷焉。

又危之對也。【前漢·賈誼傳】置之安處則安,置之危處則危。

又佚樂也。【禮·表記】君子莊敬日强,安肆日偸。【左傳·僖二十三年】懷與安實敗名。

又【諡法】和好不爭曰安。

又何也。【禮·檀弓】吾將安仰。【楚辭·天問】九天之際,安放安屬。

又與焉同。【正字通】安之於焉,猶何之於曷,音別義通。

又姓。【風俗通】漢太守安成,唐安金藏。

又安期,安平,俱複姓。

又州名,春秋時鄖國,漢屬江夏郡,宋改爲安州。

又叶烏前切,音煙。【詩·大雅】執訊連連,攸馘安安。

又叶於眞切,音因。【蘇軾·李仲蒙哀辭】矯矯犖犖,自貴珍兮。欺世幻俗。內弗安兮。