• chén
  • ㄔㄣˊ
  • 上下结构
  • 11
  • 㫳,曟,𠔹,辰
  • 竖折横横横撇横横折撇捺
  • 11

字的基本解释

基本字义


chén ㄔㄣˊ

     ◎ 清早,太阳出来的时候:早~。凌~。~光。~曦(晨光)。~风。~雾。~炊。

字的详细解释

详细字义


chén

〈名〉

(1) (会意。从臼,从辰,辰时也。辰亦声。本义:星名。即房星) 清晨

晨,早昧爽也。——《说文》

晨,早也。——《尔雅》

夜乡晨。——《诗·小雅·庭燎》

昏定而晨省。——《礼记·曲礼》

丙之晨。——《国语·晋语》。注:“早朝也。”

而以昏晨犯山川。——《韩非子·解老》

晨起不辨衣履。——清· 周容《芋老人传》

从者多艰其昏晨之往来。——明· 刘基《苦斋记》

(2) 又如:凌晨五时;霜晨;晨步(清晨散步);晨省(早晨向父母问安);晨安(早安);晨暝(旦夕);晨旭(朝日);晨旦(天亮)

常用词组


晨炊、晨光、晨昏、晨礼、晨曲、晨曦、晨星

字的《康熙字典》

〔古文〕𠔹【唐韻】植鄰切【集韻】【韻會】【正韻】丞眞切,𠀤音辰。【說文】曟,或省作晨。房星爲民田時者。【周語】農祥晨正。【註】晨正謂立春之日,晨中於午也。

又【廣韻】食鄰切【集韻】乗人切,𠀤音神。【說文】作䢅,早昧爽也。从臼从辰。辰,時也。【九經字樣】䢅,隷省作晨。【爾雅·釋詁】晨,早也。【釋名】晨,伸也。旦而日光復伸見也。【玉篇】明也。【周禮·秋官·司寤氏】禦晨行者。

又【集韻】慈鄰切,音秦。關中語也。

又【集韻】鷐通作晨。【爾雅·釋鳥】晨風,鸇。【註】鷂屬。【詩·秦風】鴥彼晨風。

又【韻補】叶時連切。【陸機·挽歌】側聽隂溝涌,臥觀天井懸。廣宵何寥廓,大暮安可晨。