• ㄧˊ
  • 左右结构
  • 8
  • 台,𠙉
  • 捺捺竖折捺竖折横
  • 9

字的基本解释

基本字义


yí ㄧˊ

     ◎ 和悦,愉快:~色(容色和悦)。~声(语声和悦)。~和。~乐()。~神。~悦。~目(快意于所见,悦目)。心旷神~。

字的详细解释

详细字义


〈形〉

(1) (形声。从心,台( )声。本义:和悦的样子)

(2) 同本义

怡,和也。——《说文》

公乃为诗以怡王。——《书·金传》。郑注:“悦也。”

下气怡色。——《礼记·内则》。注:“悦也。”

有庆未尝不怡。——《国语·周语》

狗之事大矣,而主之色不怡,何也?——《国语》

怡然自乐。——晋· 陶渊明《桃花源记》

心旷神怡。——宋· 范仲淹《岳阳楼记》

(3) 又如:怡心(和悦心情);怡目(悦目);怡怡(怡悦神情);怡情(怡悦心情);怡魂(使精神愉快);怡养(和乐);怡声(犹柔声);怡颜(和悦的容颜);怡宁(安宁)

(4) 喜乐的,使人心神感官愉快的

怡,乐也。——《尔雅》

眄庭柯以怡颜。——晋· 陶渊明《归去来兮辞》

(5) 如:怡色;怡愉(喜悦);怡裕(安乐,欢乐);怡畅(欢畅);怡荡(怡悦放荡);怡乐(安乐,快乐);怡穆(愉悦和睦);怡怿(愉悦;快乐)

(6) ∶姓

常用词组


怡和、怡乐、怡怡、怡然、怡悦

字的《康熙字典》

【唐韻】與之切【集韻】【韻會】盈之切【正韻】延知切,𠀤音飴。【爾雅·釋言】悅也。【說文】和也。【玉篇】樂也。【禮·內則】下氣怡色。【論語】兄弟怡怡。

又姓。周怡峰,本姓默合,避難改焉。

又通作台。【史記·序傳】諸呂不台,言不爲人所怡悅也。