• yuè
  • ㄩㄝˋ
  • 左右结构
  • 10
  • 悅,恱
  • 捺捺竖捺撇竖折横撇折
  • 11

字的基本解释

基本字义


yuè ㄩㄝˋ

  1. 高兴,愉快:喜~。愉~。和颜~色。心~诚服。取~于人。
  2. 使愉快:~耳。赏心~目。
  3. 姓。

字的详细解释

详细字义


yuè

〈形〉

(1) (形声。从心,说省声。本作“说”。本义:高兴,愉快) 同本义

悦,犹说也,拭也,解脱也。若人心有郁结能解释之也。——《说文系传统论》

(2) “说”“悦”古今字

客见太子有悦色也。——枚乘《七发》

怒可以复喜,愠可以复悦。——《孙子》

桓侯又不悦。——《韩非子·喻老》

张飞等不悦。——《三国志·诸葛亮传》

权大悦。——《资治通鉴》

(3) 又如:悦心(愉悦心情);悦情(欢乐之情);悦笑(欢乐笑谑);悦喜(喜悦);悦畅(和畅,欢畅);悦乐(快乐);悦泽(光润悦目);心悦诚服

词性变化

yue

〈动〉

(1) 顺服,悦服,从心里佩服

悦,服也。——《尔雅·释诂》。义疏:孟子所谓“中心悦而诚服”是也。”

理义之悦我心,犹刍豢之悦我口。——《孟子·告子上》

(2) 又如:悦仁服德

(3) 喜,喜欢

士为知己者用,女为悦己者容。——司马迁《报任少卿书》

悦亲戚之情话。——晋· 陶渊明《归去来兮辞》

(4) 又如;悦义(爱慕道义);悦慕(爱慕敬慕)

(5) 乐于 。如:悦附(乐于归附);悦使(乐于效劳);悦随(乐于随从);悦谕(乐于接受);悦劝(乐地接受教化);悦赖(悦服信赖);悦伏(同悦服)

常用词组


悦耳、悦服、悦目

字的《康熙字典》

【廣韻】弋雪切【集韻】【韻會】欲雪切,𠀤音閱。【爾雅·釋詁】樂也。

又服也。【韻會】喜也。

又姓。【後燕錄】有悅綰。

又或作說。【易·益卦】民說無疆。【兌卦】說以先民。【論語】不亦說乎。【毛氏曰】古與論說字通用。後人作悅字。以別之。 亦作兌。【禮·學記】兌命曰:念終始典于學。