• ㄧˋ
  • 上下结构
  • 4
  • 藝,秇,埶,萟,兿,蓺,㙯,𡎐,𥡩
  • 横竖竖折
  • 21
  • 非姓氏

字的基本解释

yì ㄧˋ


  1. 才能,技能,技术:工~。技~。文~。~人。~术(①戏剧、曲艺、音乐、美术、建筑、舞蹈、电影、诗和文学等的总称;②指富有创造性的方式、方法;③形状独特而美观的)。~苑奇葩。~高人胆大。
  2. 种植:园~。
  3. 准则、法度、限度:“骄泰奢侈,贪欲无~。”

字的详细解释

详细字义


〈动〉

(会意。甲骨文字形。左上是“木”,表植物;右边是人用双手操作。又写成“埶”,从坴( ),土块;从丮( ),拿。后繁化为“藝”。“艺”从“帅”,乙声。本义:种植) 同本义

艺,种也。——《说文》

艺麻之如何?衡从其亩。——《诗·齐风·南山》

不能艺稷黍。——《诗·唐风·鸨羽》

艺山林也。——《左传·昭公十六年》

树艺五谷。——《孟子·滕文公上》

以艺粟菽。——明· 刘基《诚意伯刘文成公文集》

艺蔬自给。——清· 张廷玉《明史》

又如:艺植(耕种;栽植);艺人(耕种的人);艺圃(种植花卉园圃)

词性变化


〈名〉

(1) 技能;才能

求也艺。——《论语·雍也》

艺天下无双。——宋· 王谠《唐语林·雅量》

艺天下第一。

惜罗程艺。

以三保勇而多艺,推为长。——清· 徐珂《清稗类钞·战事类》

又如:球艺;艺业(学术技艺);艺高人胆大(指人才技高超,故能不惧险阻,勇往直前)

(2) 指礼、乐、射、御、书、数六种古代教学科目

遂通五经,贯六艺。——《后汉书·张衡传》

(3) 指经籍称《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》六经为六艺

能通一艺以上,补文学掌故缺。——班固《汉书》

又如:艺学(指经学;文章典籍之学)

(4) 艺术 。

如:艺苑青钱(比喻文辞出众);艺文(指文学艺术之林)

(5) 极限

骄泰奢侈,贪欲无艺。——《国语·晋语》

又如:艺极(标准,限度)

(6) 标准;准则

用人无艺。——《国语·越语》

常用词组


艺妓、艺界、艺廊、艺林、艺龄、艺名、艺人、艺术、艺术家、艺术品、艺术性、艺坛、艺徒、艺文、艺苑

字的《康熙字典》

(康熙字典未收录“艺”字头,请参考“”字。)

〔古文〕秇【唐韻】魚祭切【韻會】倪祭切,𠀤音蓺。才能也。【禮·禮運】月以爲量,故功有藝也。【註】藝猶才也。

又【周禮·天官·宮正】會其什伍,而敎之道藝。【註】藝謂禮、樂、射、御、書、數。

又【書·舜典】歸,格于藝祖。【傳】告至文祖之廟。藝,文也。

又【王延壽·魯靈光殿賦】觀藝於魯。【註】六經也。

又【左傳·文六年】陳之藝極。【註】藝,準也。【司馬相如·上林賦】藝殪仆。【註】所射準的爲藝。

又【家語】合諸侯而藝貢事禮也。【註】藝,分別貢獻之事也。

又【晉語】貪欲無藝。【註】藝,極也。

又姓。【通志·氏族略】有藝氏。

又與蓺通。【韻會】種也。【書·禹貢】蒙羽其藝。【傳】兩山巳可種藝。【孟子】樹藝五穀。

又【韻補】五結切,叶音臬。【丘遲·思賢賦】備百行之高致,談九流之洪藝。諒可雜而非染,跡每同而常別。